Супервизии

Педагого-психологически тренинг за педагогически специалисти от детските градини на община Левски

24-25 октомври 2019 г.

Близо 50 педагогически специалисти от детските градини на община Левски стартират супервизия в педагогическа среда. Заявените теми за групови супервизии са:

1. Работа с групи, в които има деца със специални образователни потребности;
2. Поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина
3. Неидентифицирани деца със специални образователни потребности
4. Хиперактивно дете в групата

Всеки от педагозите ще премине и през индивидуална супервизия в периода октомври – ноември 2019 г. Тематичният обхват на индивидуалните супервизии се спесифицира от всеки супервизиран педагог.

На преминалите през стандартизирания от Пловдивски университет пакет от четири тематични направления в индивидуални и групови супервизии се присъжда 1 квалификационен кредит.

Първите сесии се водят от Яна Камова и Иван Иванов.

Recommended Reads