Агенция ОЗОН | Agency OZON

Супервизии

Агенция ОЗОН стартира супервизии в 10 Държавни психиатрични болници и 11 институции за пълнолетни

5 април 2021 г.

Агенция ОЗОН ще осъществява подкрепа и супервизия на екипите за извършване на индивидуалните оценки на потребностите и плановете за подкрепа, както и на персонала на специализираните институции (до окончателното им закриване) и на държавните психиатрични болници. Ангажиментът е възложен от Агенцията за социално подпомагане по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Recommended Reads