Агенция ОЗОН | Agency OZON

Супервизии

СУПЕРВИЗИРАНЕ НА ЕКИПА И РЪКОВОДСТВОТО НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

28 май 2021 г.

В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира индивидуални и групови супервизии в подкрепа на професионалния екип на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Преколница, община Кюстендил. Супервизор е Иван Иванов. Основните теми, по които се провеждат сесиите са свързани с деинституционализацията и взаимоотношенията между колектива и ръководството на институцията.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция за социално подпомагане и Агенция ОЗОН, предоставят се безплатно за екипа на социалната институция, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Recommended Reads
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *