Агенция ОЗОН | Agency OZON

Супервизии

СУПЕРВИЗИРАНЕ НА ЕКИПА И РЪКОВОДСТВОТО НА ДОМА ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – С. ПЧЕЛИЩЕ

11 юни 2021 г.

В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира индивидуални и групови супервизии в подкрепа на професионалния екип на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Пчелище, община Велико Търново. Супервизор е Наталия Личева. Основните теми, по които се провеждат сесиите са свързани с консултирането на потребителите, с деинституционализацията, с взаимоотношенията между колектива и ръководството, поддържането на стимулираща и подкрепяща среда и позитивна дисциплина и други.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция за социално подпомагане и Агенция ОЗОН, предоставят се безплатно за екипа на Дома, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Recommended Reads
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *