Агенция ОЗОН | Agency OZON

15 юни 2021 г.

За втори път ръководството и персонала на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост от село Подгумер получава специализирана подкрепа чрез супервизия. Супервизор е Иван Иванов. Основните теми, по които се провеждат сесиите са свързани с с взаимоотношенията между колектива и ръководството, взаимоотношенията с колеги и провеждането на деинституционализация за пълнолетни лица.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН и Агенция за социално подпомагане, предоставят се безплатно за екипа на институцията, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Recommended Reads