Агенция ОЗОН | Agency OZON

15 юни 2021 г.

В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира индивидуални супервизии в подкрепа на професионалния екип на Държавната психиатрична болница в Община Велико Търново, село Церова Кория. Супервизор е Наталия Николова. Основните теми, по които се провеждат сесиите са свързани с с взаимоотношенията между колектива и ръководството, взаимоотношенията с колеги и провеждането на деинституционализация за пълнолетни лица.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция за социално подпомагане и Агенция ОЗОН, предоставят се безплатно за екипа на Държавната болница, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Recommended Reads
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *