Агенция ОЗОН | Agency OZON

16 юни 2021 г.

Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Пчелище, община Велико Търново, бе посетен от екип на Агенция ОЗОН. В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Наталия Николова проведе супервизии на професионалистите от социалната институция.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН и Агенция за социално подпомагане, предоставят се безплатно за екипа на институцията, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Recommended Reads
error: Content is protected !!