17 юли 2021 г.

За първи път персоналът и ръководството на институцията Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Радовци, община Дряново, област Габрово получи професионална подкрепа чрез супервизия. Голяма част от персонала се включи в групови и индивидуални супервизии.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН и Агенция за социално подпомагане, предоставят се безплатно за екипа на институцията, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Супервизор в община Дряново е Наталия Николова.

Recommended Reads