9 август 2021 г.

За пореден път екипът на Дома за пълнолетни лица с психични разстройства в село Заберново получи подкрепа чрез провеждане на индивидуални и групови супервизии. Супервизиите се водят от Светла Николова – един от лицензираните супервизории в екипа на Агенция ОЗОН.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция за социално подпомагане и Агенция ОЗОН, предоставят се безплатно за екипа на Държавната болница, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Recommended Reads