Голяма част от служителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка, село Бяла, община Сливен получиха подкрепа чрез индивидуални и групови супервизии, проведени на 09 октомври от Офелия Кънева.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция за социално подпомагане и Агенция ОЗОН, предоставят се безплатно за екипа на Държавната болница, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Recommended Reads