Агенция ОЗОН | Agency OZON

Екип от супервизори на Агенция ОЗОН отново посети Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Преколница, община Кюстендил. На 09.11.2021г. се проведоха групови и индивидуални супервизии на персонала на институцията.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН и Агенция за социално подпомагане, предоставят се безплатно за екипа на институцията, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Супервизор е Офелия Кънева

Recommended Reads
error: Content is protected !!