Агенция ОЗОН | Agency OZON

Голяма част от служителите на Дома за пълнолетни лица с психични разстройства в село Раздол, община Струмяни получиха подкрепа чрез индивидуални и групови супервизии, проведени на 06 декември 2021г от супервизори Иван Иванов и Офелия Кънева.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция за социално подпомагане и Агенция ОЗОН, предоставят се безплатно за екипа на Държавната болница, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Recommended Reads
error: Content is protected !!