Агенция ОЗОН | Agency OZON

08 декември 2021 г.

В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира няколко срещи в подкрепа на професионалния екип на Държавната психиатрична болница в Корило, район Нови Искър, Столична община. Екипа на  Дирекция „Социално подпомагане“- Връбница, район Нови Искър, Столична община, също така получи групови супервизии. Супервизор е Иван Иванов 

Срещите се реализират по договор между Агенция за социално подпомагане и Агенция ОЗОН, предоставят се безплатно за екипа на Държавната болница, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Recommended Reads