Персоналът и ръководството на Дома а пълнолетни лица с психични разстройства получи професионална подкрепа чрез супервизия, благодарение на екипа на Агенция ОЗОН. Проведени са индивидуални и групови супервизии в периода между 18 – 20.02.2022г. Супервизор е Офелия Кънева.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН и Агенция за социално подпомагане, предоставят се безплатно за екипа на институцията, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Recommended Reads