За пореден път персоналът и ръководството на институцията Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Радовци, община Дряново, област Габрово получи професионална подкрепа чрез супервизии, проведени в периода 04-05 март.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН и Агенция за социално подпомагане, предоставят се безплатно за екипа на институцията, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Супервизор в община Дряново е доц. д-р. Офелия Кънева.

Recommended Reads