Агенция ОЗОН | Agency OZON

15 – 16 март 2022 г.

Екип от супервизори на Агенция ОЗОН посети за пореден път Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Подгумер, Столична община. В рамките на няколко дни екипът проведе групови и индивидуални супервизии на персонала на институцията.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН и Агенция за социално подпомагане, предоставят се безплатно за екипа на институцията, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Супервизори са Офелия Кънева и Иван Иванов

Recommended Reads