Агенция ОЗОН, координатор и водещ партньор на INEDU project, заедно с партньорските организации, проведе финалната среща по проекта, който е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Събитието се проведе в периода между 28.10 – 29.10.2022г., на територията на град Пловдив.

INEDU

Резултатите, към които се стремяхме, и които постигнахме:

Създаване на методическо ръководство за приобщаващо физическо възпитание, електронен документ на всички партньорски езици и английски език.

  • Създаване на онлайн платформа за професионално развитие чрез супервизия за учители по физическо възпитание.
  • 72 учители по физическо възпитание интегрират 1 и 2 в ежедневната си работа.
  • 144 ученици се занимават с приобщаващо физическо възпитание, водено от учители, използващи IO1 и IO2.
  • 850 учители по физическо възпитание и други заинтересовани страни, достигнати чрез дейности по разпространение (1 мултиплициращо събитие, 24 онлайн публикации, 16 тематични презентации на външни събития, текущо предоставяне на информация).

 

  • Подобрени професионални компетенции на учителите по физическо възпитание в партньорски организации и извън тях за предоставяне на приобщаващо физическо възпитание в масовите училища.
  • Повишена мотивация за професионално развитие и самочувствие на учителите по физическо възпитание.
  • Подобрена мотивация за учене и развитие на учениците с физически увреждания.
  • Повишена осведоменост за разнообразието за всички учащи.
  • Подобрена осведоменост на училищните образователни общности в партньорските страни и извън тях в областта на подобряването на обучението за непрекъснато професионално развитие на техния преподавателски персонал.

В дългосрочна перспектива проектът ще допринесе за разширяване на предоставянето на приобщаващо образование и превръщането на училищата в среди за съвместно обучение, където разнообразието се признава като предимство, а не като пречка за високи постижения. Онлайн наличността на нашите резултати ще осигури общоевропейски обхват и ще даде възможност на учителите по физическо възпитание в цяла Европа да ги внедрят в ежедневната си практика.

Recommended Reads