Агенция ОЗОН | Agency OZON

Доктор по управление на образованието, социолог и общественик. Разработва иновативни подходи за подкрепа на педагогически специалисти и е гост-преподавател в редица висши учебни заведения в България. Създател е на първия ученически парламент и е с активен опит в защита на правата на децата. Лауреат е на Наградата на Академията за лидери за борба със статуквото и апатията в обществото. Започва кариерата си през 1999 г. като Координатор проекти във Фондация ОЗОН. В периода 2001–2003 г. работи като Координатор Обучителни програми за хора с увреждания в „Център за независим живот “, след което е поканена да се включи в екипа на Министъра на труда и социалната политика. През 2004 г. е назначена за заместник-кмет на Община Сливен.През 2011 г. става Главен директор в Агенцията по заетостта, а в последствие е ръководител на Средносрочна рамкова инвестиционна програма. В периода 2013–2016 г. е част от екипа на СОНИК СТАРТ ООД, отговаряща за вътрешния одит, методическата подкрепа и контрола по предоставените социални услуги, след което заема поста на Председател на Държавната агенция за закрила на детето до 2018

Проф. Румен Стаматов е  ръководител катедра „Психология и педагогика“ – Естетическо възпитание – ПУ, заместник декан на Педагогически факултет ПУ „Паисий Хилендарски“, автор на на книгите „Детска психология“, „Психология в общуването“ и др. Роден е  в Пловдив, България. 2002г. завършва Магистър по Психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а през 2009г. завършва Магистър по Клинична психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Кандидат на науките на ВАК – Тема на дисертационния труд „ Психологически особености на разбирането на художествената условност във възрастов план. Доктор на педагогическите науки/ професионално направление – Психология/ Специалност – Педагогика- Тема на на дисертационния труд  „Емпатията и нейното развитие при изоставени деца“.

Консултира пациенти към Централ Онко Хоспитал и подпомага борбата им с тежките заболявания.

Настоящи академични длъжности: Професор в Университет по Хранителни Технологии; Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“; Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“

Заемани академични длъжности: Доцент и професор в Висшата атестационна комисия.

Магистър от Технически университет – София, инженер по електроника и автоматика, участник в различни научни проекти, свързани с разработка на записи и презаписи, на системи за сателитна и кабелна телевизия, в областта на изчислителната техника и радиоелектрониката, както и редица други. Умело съчетава знания и натрупан през годините опит, за да бъде наставник и обучител в програми за обучение и повишаване на професионалната квалификация – както на младежи, така и на персонал на търговски дружества и на педагогически специалисти.
Освен в сферата на електрониката и информационните технологии, развива своите
интереси в приложната електроника, кибер-системите, 3D-моделирането и 3D-принтирането.
Собственик на няколко успешни бизнес-компании, развиващи дейности в областта на търговията, консултирането и информационните технологии. Горд баща на две дъщери.

Владимир Искров е роден в София, България. На 12 годишна възраст започва да играе баскетбол в баскетболен клуб „Левски“, с
който печели шампионска титла и няколко втори и трети места в шампионатите за подрастващи. В продължение на две години е част от най-успешния национален отбор за подрастващи. Започва треньорското си обучение по баскетбол в НСА „Васил Левски“,
където освен треньорска диплома придобива и диплома за учител по физическо възпитание. Завършва успешно и кинезитерапия.
Магистърската му степен е на тема спортната психология, а по-късно развива магистърската си теза в докторска. Темата е насочена в посока анализиране на груповите процеси и състезателната реализация в баскетбола, т.е. „Как отборният климат, сплотеността,
колективната ефективност и лидерството влияят на спортните постижения.” Паралелно с обучението си в България, успешно
завършва и най-престижния треньорски баскетболен курс в Европа – FIBA Europe Coaching Certicate. През 2015 г. е избран и става
първият българин, който взима участие в треньорския курсInternational Coaching Aapprenticeship in Basketball. Програмата му
дава възможност в продължение на 45 дни да бъде част от баскетболната програма на Lehigh University Bethlehem, PA, USA.

Яна Камова е бакалавър от Държавния библиотекарски институт и Магистър по
Българска филология от Пловдивския университет. Има присъдена квалификация „Учител по Български език и литература в СУ”. Притежава допълнителна професионална квалификация „Супервизия при работещи с деца и юноши”. Член е на Консултативния съвет при Регионалното управление на образованието в Пловдив. Преминава редица обучения, свързани с работата й като педагог и социален работник. От 2013 година е част от екипа на СОНИК СТАРТ ООД, отговаряща за организацията и качественото провеждане на педагогически и възпитателни консултации с потребителите; за изготвянето и развиването на методиките на тези услуги; инициира дейности в
подкрепа на образователното развитие на потребителите; участва в програми в подкрепа превенция отпадането от училище и други. Извършва социална дейност в помощ и подкрепа на децата, консултира колеги от екипа, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения
със семейства и близки.

Магистър по психология, бакалавър по социална педагогика от Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“. Притежава трета професионална квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация „Супервизия при работещите с деца и юноши“. Специализирала е „Психологическо и педагогическо
консултиране в училище“ и към момента е специализант по „Позитивна психология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има многогодишен опит в областта на детската психология. От 2003 г. работи като педагогически съветник в училище, а от 2016 г. е част от екипа на СОНИК СТАРТ ООД, като психолог в Център за обществена подкрепа. Консултира деца, педагогически специалисти и родители за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес и личностното развитие. Работи с деца, преживели насилие, деца в риск, деца със специални образователни потребности. Разработва и участва в прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците. Извършва семейно консултиране и подкрепа.
Осъществява сътрудничество с органите за закрила на детето и участва в междуинституционални екипни срещи.

Завършила „Лесотехнически университет“ – София, с образователно –  квалификационна степен бакалавър и специалност „Инженерен дизайн“ с професионална квалификация : Инженер – дизайнер“. В момента повишава своята квалификация в „Soft Uni Creative“, тъй като тенденциите и софтуерите се развиват непрестанно, с всеки изминал ден възникват нови инструменти за работа, ефекти и похвати. Изгражда фирмения стил, участва в обработката на графичната реклама и уеб дизайна на фирмените сайтове, които са важна част от визуалното представяне на информацията и важна част от съвременната комуникация. Задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и други видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Художествени познания и наличие на чувство за естетика.

Светла Емилова – Николова Петкова е професионално квалификациран  магистър – психолог завършила Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“. Притежава професионален опит в предоставянето на социални услуги, работила е с хора в неравностойно положение и деца в риск. Старта в професията си е получила в „Дом за хора с увреждания“, на длъжностна позиция психолог. В последствие прави няколко допълнителни специализации в сферата на социалното подпомагане. В практиката си стъпва на научно-базирани подходи, разчита на дългогодишната си практика в областта. Според нея, добрият специалист е нужно да бъде подготвен професионално, постоянно да се развива, да бъде емпатичен, добронамерен, позитивен и безпристрастно да изслушва, разбира и подкрепя. Това е фондацията на всяко ново  успешно началo.

Иван Иванов е управител на фирма „СОНИК СТАРТ“ , най-големия доставчик на социални услуги на Балканския полуостров. Роден е в град София, България. Има дългогодишен стаж и богат опит в сферта на социалното подпомагане, организиране и контролиране на качеството на предлаганите услуги. Магистър в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в гр. София във факултет по Начална и предучилищна педагогика със специалността „Социална педагогика“ и професионална квалификация „Специалист по социална работа със специализация социалнен патронаж“. Притежава квалификационно удостоверение от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ гр.Пловдив от департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти със специалност „Социална педагогика“. През 2003г. завършва курс по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България и формира знания и умения за практическа социална работа с деца и семейства и развиване на алтернативни форми на грижа“. През 2004 година преминава едногодишен курс в Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ“ със специалност „Управление на социални услуги за деца и семейства“.През 2017 година получава удостоверение от Център за професионално обучение и ориентиране  за участие в професионално обучение „ Летен форум за подпомагащи професионалисти“. През 2017 година е супервизор в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Христо Ботев“, както и в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Васил Левски“. През 2017-2018 е супервизор в ЦНСТДБУ „Любен Каравелов“. 

София Димитрова е родена в град Калофер,България. Магистър по „Педагогика“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в гр. София и професионална квалификация „Специалист при групова работа с деца 3-6 години по педагогика „Монтесори“ към НБУ – гр.София.

Образователният и ценз е допълнен от специализации и тренинги. Съчетанието с активната и професионална кариера и опит в образователния сектор са основен критерий за привличането и като координатор към Община Карлово за въвеждане на Монтесори метода в две детски градини.

София Димитрова има дългогодишен опит в организационни и ръководни длъжности, изискващи постигане на добри резултати.