Агенция ОЗОН | Agency OZON

Магистър по социология, бакалавър по управление на човешките ресурси и мениджмънт на социални организации от Софийския университет „Св. Климент Охридски ”. Преминава редица специализации и обучения, включително Управление на професионалната рехабилитация в Австрия, управление на средства от ЕС; стратегическо планиране; и т.н. Започва кариерата си през 1999 г. като Координатор проекти във Фондация ОЗОН. В периода 2001–2003 г. работи като Координатор Обучителни програми за хора с увреждания в „Център за независим живот “ , след което е поканена да се включи в екипа на Министъра на труда и социалната политика. През 2004 г. е назначена за заместник-кмет на Община Сливен, а през 2009 г. оглавява Дирекция „Закрила на детето “ в Агенцията за социално подпомагане. През 2011 г. става Главен директор в Агенцията по заетостта, а в последствие е ръководител на Средносрочна рамкова инвестиционна програма. В периода 2013–2016 г. е част от екипа на СОНИК СТАРТ ООД, отговаряща за вътрешния одит, методическата подкрепа и контрола по предоставените социални услуги, след което заема поста на Председател на Държавната агенция за закрила на детето до 2018 г. Понастоящем разработва иновативни подходи за подкрепа на педагогически специалисти съвместно с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски “ и е гост-преподавател в Софийски университет, Югозападен университет, Великотърновски университет, Бургаски свободен университет и други

Проф. Румен Стаматов е  ръководител катедра „Психология и педагогика“ – Естетическо възпитание – ПУ, заместник декан на Педагогически факултет ПУ „Паисий Хилендарски“, автор на на книгите „Детска психология“, „Психология в общуването“ и др. Роден е  в Пловдив, България. 2002г. завършва Магистър по Психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а през 2009г. завършва Магистър по Клинична психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Кандидат на науките на ВАК – Тема на дисертационния труд „ Психологически особености на разбирането на художествената условност във възрастов план. Доктор на педагогическите науки/ професионално направление – Психология/ Специалност – Педагогика- Тема на на дисертационния труд  „Емпатията и нейното развитие при изоставени деца“.

Консултира пациенти към Централ Онко Хоспитал и подпомага борбата им с тежките заболявания.

Настоящи академични длъжности: Професор в Университет по Хранителни Технологии; Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“; Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“

Заемани академични длъжности: Доцент и професор в Висшата атестационна комисия.

Магистър от Технически университет – София, инженер по електроника и автоматика, участник в различни научни проекти, свързани с разработка на записи и презаписи, на системи за сателитна и кабелна телевизия, в областта на изчислителната техника и радиоелектрониката, както и редица други. Умело съчетава знания и натрупан през годините опит, за да бъде наставник и обучител в програми за обучение и повишаване на професионалната квалификация – както на младежи, така и на персонал на търговски дружества и на педагогически специалисти.
Освен в сферата на електрониката и информационните технологии, развива своите
интереси в приложната електроника, кибер-системите, 3D-моделирането и 3D-принтирането.
Собственик на няколко успешни бизнес-компании, развиващи дейности в областта на търговията, консултирането и информационните технологии. Горд баща на две дъщери.

Владимир Искров е роден в София, България. На 12 годишна възраст започва да играе баскетбол в баскетболен клуб „Левски“, с
който печели шампионска титла и няколко втори и трети места в шампионатите за подрастващи. В продължение на две години е част от най-успешния национален отбор за подрастващи. Започва треньорското си обучение по баскетбол в НСА „Васил Левски“,
където освен треньорска диплома придобива и диплома за учител по физическо възпитание. Завършва успешно и кинезитерапия.
Магистърската му степен е на тема спортната психология, а по-късно развива магистърската си теза в докторска. Темата е насочена в посока анализиране на груповите процеси и състезателната реализация в баскетбола, т.е. „Как отборният климат, сплотеността,
колективната ефективност и лидерството влияят на спортните постижения.” Паралелно с обучението си в България, успешно
завършва и най-престижния треньорски баскетболен курс в Европа – FIBA Europe Coaching Certicate. През 2015 г. е избран и става
първият българин, който взима участие в треньорския курсInternational Coaching Aapprenticeship in Basketball. Програмата му
дава възможност в продължение на 45 дни да бъде част от баскетболната програма на Lehigh University Bethlehem, PA, USA.

Яна Камова е бакалавър от Държавния библиотекарски институт и Магистър по
Българска филология от Пловдивския университет. Има присъдена квалификация „Учител по Български език и литература в СУ”. Притежава допълнителна професионална квалификация „Супервизия при работещи с деца и юноши”. Член е на Консултативния съвет при Регионалното управление на образованието в Пловдив. Преминава редица обучения, свързани с работата й като педагог и социален работник. От 2013 година е част от екипа на СОНИК СТАРТ ООД, отговаряща за организацията и качественото провеждане на педагогически и възпитателни консултации с потребителите; за изготвянето и развиването на методиките на тези услуги; инициира дейности в
подкрепа на образователното развитие на потребителите; участва в програми в подкрепа превенция отпадането от училище и други. Извършва социална дейност в помощ и подкрепа на децата, консултира колеги от екипа, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения
със семейства и близки.

Магистър по психология, бакалавър по социална педагогика от Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“. Притежава трета професионална квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация „Супервизия при работещите с деца и юноши“. Специализирала е „Психологическо и педагогическо
консултиране в училище“ и към момента е специализант по „Позитивна психология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има многогодишен опит в областта на детската психология. От 2003 г. работи като педагогически съветник в училище, а от 2016 г. е част от екипа на СОНИК СТАРТ ООД, като психолог в Център за обществена подкрепа. Консултира деца, педагогически специалисти и родители за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес и личностното развитие. Работи с деца, преживели насилие, деца в риск, деца със специални образователни потребности. Разработва и участва в прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците. Извършва семейно консултиране и подкрепа.
Осъществява сътрудничество с органите за закрила на детето и участва в междуинституционални екипни срещи.

Завършила „Лесотехнически университет“ – София, с образователно –  квалификационна степен бакалавър и специалност „Инженерен дизайн“ с професионална квалификация : Инженер – дизайнер“. В момента повишава своята квалификация в „Soft Uni Creative“, тъй като тенденциите и софтуерите се развиват непрестанно, с всеки изминал ден възникват нови инструменти за работа, ефекти и похвати. Изгражда фирмения стил, участва в обработката на графичната реклама и уеб дизайна на фирмените сайтове, които са важна част от визуалното представяне на информацията и важна част от съвременната комуникация. Задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и други видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Художествени познания и наличие на чувство за естетика.

Светла Емилова – Николова Петкова е професионално квалификациран  магистър – психолог завършила Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“. Притежава професионален опит в предоставянето на социални услуги, работила е с хора в неравностойно положение и деца в риск. Старта в професията си е получила в „Дом за хора с увреждания“, на длъжностна позиция психолог. В последствие прави няколко допълнителни специализации в сферата на социалното подпомагане. В практиката си стъпва на научно-базирани подходи, разчита на дългогодишната си практика в областта. Според нея, добрият специалист е нужно да бъде подготвен професионално, постоянно да се развива, да бъде емпатичен, добронамерен, позитивен и безпристрастно да изслушва, разбира и подкрепя. Това е фондацията на всяко ново  успешно началo.

Иван Иванов е управител на фирма „СОНИК СТАРТ“ , най-големия доставчик на социални услуги на Балканския полуостров. Роден е в град София, България. Има дългогодишен стаж и богат опит в сферта на социалното подпомагане, организиране и контролиране на качеството на предлаганите услуги. Магистър в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в гр. София във факултет по Начална и предучилищна педагогика със специалността „Социална педагогика“ и професионална квалификация „Специалист по социална работа със специализация социалнен патронаж“. Притежава квалификационно удостоверение от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ гр.Пловдив от департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти със специалност „Социална педагогика“. През 2003г. завършва курс по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България и формира знания и умения за практическа социална работа с деца и семейства и развиване на алтернативни форми на грижа“. През 2004 година преминава едногодишен курс в Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ“ със специалност „Управление на социални услуги за деца и семейства“.През 2017 година получава удостоверение от Център за професионално обучение и ориентиране  за участие в професионално обучение „ Летен форум за подпомагащи професионалисти“. През 2017 година е супервизор в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Христо Ботев“, както и в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Васил Левски“. През 2017-2018 е супервизор в ЦНСТДБУ „Любен Каравелов“. 

София Димитрова е родена в град Калофер,България. Магистър по „Педагогика“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в гр. София и професионална квалификация „Специалист при групова работа с деца 3-6 години по педагогика „Монтесори“ към НБУ – гр.София.

Образователният и ценз е допълнен от специализации и тренинги. Съчетанието с активната и професионална кариера и опит в образователния сектор са основен критерий за привличането и като координатор към Община Карлово за въвеждане на Монтесори метода в две детски градини.

София Димитрова има дългогодишен опит в организационни и ръководни длъжности, изискващи постигане на добри резултати.