Супервизии

Супервизията е част от процеса на професионализация и метод, чрез който професионалистът получава помощ при осмисляне на ситуацията, в която работи, на своята собствена роля и поведение. Чрез супервизията от една страна се оказва професионална подкрепа, а от друга страна се предотвратява натрупването на напрежение на работното място и професионалното прегаряне.

Тематичният обхват на супервизиите може да бъде базиран в основните области на емоциите, взаимоотношенията, зависимостите и проблемите на поведението. Но също така може да бъде специфициран и в детайли съобразно нуждите на професионалистите. С уточняването на Вашата заявка за индивидуални и/или групови супервизии ще се аранжира екипът от супервизори, които са найподходящи за провеждането на подкрепата. Супервизиите могат да бъдат провеждани на място в социалното заведение; в Пловдивския университет или на посочено от Вас трето място.

Вярвайки в индивидуалната значимост на предложението на Агенция ОЗОН, предлаганите супервизии ще подпомогнат екипния дух и сплотеността на работата в хуманитарния екип.

За да заявите своята супервизиия, моля попълнете следните данни и ние ще се свържем с Вас:


Всеки път, когато се свързвате с нас, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Агенция ОЗОН добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално. Агенция ОЗОН не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор помежду ни, или ако не сте дали изрично съгласие за това.