Агенция ОЗОН | Agency OZON

Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица


Развитие на комуникативни умения за общуване при работа с деца/лица с увреждания. Модели на комуникация


1. Въвеждащо обучение за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип;
2. Въвеждащо обучение за предоставяне на социални услуги в общността – дневен тип;
3. Администриране на социалната работа в условията на социални услуги в общността от резидентен тип;
4. Администриране на социалната работа в условията на социални услуги в общността от дневен тип;
5. Приемна грижа;
6. Осиновяване. Създаване на програма в подкрепа на осиновяването;
7. Етика в социалната работа;
8. Работа с деца в условията на социални услуги в общността от резидентен тип – за деца с увреждания и/или без увреждания;
9. Работа с деца с девиантно поведение;
10. Превенция на ранни бракове;
11. Решаване на конфликти;
12. Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньорите, заинтересовани лица и деца в риск;
13. Трафик на жени и деца. Институционалното лице и възможностите на администрациите. Мястото на социалните услуги;
14. Работа с деца, преживели насилие;
15. Работа с деца, преживели насилие – симптоми, психо-социална подкрепа на жертви на насилие. Консултиране и оказване на подкрепа на родителите;
16. Начини и подходи за повишаване на родителския капацитет;
17. Работа с деца, уязвими от отпадане от образователната система;
18. Работа с деца, уязвими от отпадане от образователната система. Работа с родители, чиито деца са в риск от отпадане от училище;
19. Работа с деца със суицидни мисли и прояви;
20. Работа с деца със суицидни мисли и прояви. Работа с родители на деца със суицидни мисли и прояви;
21. Адаптация на деца в нова среда;
22. Приложение на информационните технологии в социалната сфера.  Компютърна техника и компютърна грамотност;
23. Подходи за работа с потребители, при които се наблюдават психосоматични разстройства;
24. Признаци, превенция и работа със злоупотребяващи с психоактивни вещества;
25. Работа с деца със специални  потребности;
26. Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията;
27. Общуване и работа в екип;
28. Позитивни методи за постигане на приемливо поведение;
29. Оказване на първа долекарска помощ;
30. Методи за работа с деца и възрастни за развиване на умения за общуване с връстници. Техники за формиране на умения за включване в група. Техники за преодоляване на трудности в общуването;
31. Техники за работа с емоции. Подкрепа на деца и възрастни за овладяване на емоциите и използване на правилни модели за справяне с тях. Емоционална интелигентност;
32. Техники и подходи за работа със семейства в криза и конфликти;
33. Методи за работа с хиперактивни деца и семейства;
34. Видове житейски кризи. Характерни особености в поведението при криза на лица с увреждания;
35. Техники и методи за справяне и овладяване на гнева и преодоляване на кризи в поведението.

 

Recommended Reads
error: Content is protected !!