1. Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица. Модели на комуникация.
2. Предизвикателства и извънредни ситуации – модели на административна и обществена комуникация.
3. Детско и младежко самоуправление. Участие на децата в процесите на взимане на решения.
4. Създаване на стратегия за намаляване риска от бедствия.
5. Създаване на общинска програма за намаляване на риска от бедствия.
6. Принципи, организация и структура; дейности, функции и задачи по защитата при бедствия. Обявяване на бедствено положение.
7. Задължения на териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление при бедствия и аварии.

Recommended Reads