27-28 септември 2019 г.

В Комплекса за социални услуги в град Карлово се проведе Въвеждащо обучение за служители на Дневен център за деца и младежи с увреждания от град Сърница.

Методиката на обучението включва предварителна теоретична подготовка на участниците, практически занятия в интерактивен формат, както и провеждане на обмен на опит на терен, след което приключва с решаване на тест от участниците. В обхвата на обучителната програма са включени основи на социалната работа, работа с индивиди, групи и общности; методи на социалната работа; концепцията „социална услуга в общността“; умения за работа в екип; преглед на законодателната рамка; взаимодействие между дневен център и дирекция „Социално подпомагане“; управление на случай; социално-педагогическо и социално-психологическо консултиране на деца и техните семейства и други.

Обменът на опит обхваща Дневния център за деца с увреждания, Центъра за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Центровете за настаняване от семеен тип за деца с и без увреждания.

Обучението се води от Росица Стойчева.

Recommended Reads