Агенция ОЗОН | Agency OZON

28 ноември 2019 г.

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Карлово се провежда въвеждащо обучение за екипа на Център за социална рехабилитация и интеграция от Белица.

Методиката на обучението включва предварителна теоретична подготовка на участниците, практически занятия в интерактивен формат, както и провеждане на обмен на опит на терен в рамките на 17 академични часа. В обхвата на обучителната програма са включени основи на социалната работа, работа с индивиди, групи и общности; методи на социалната работа; концепцията „социална услуга в общността“; умения за работа в екип; преглед на законодателната рамка; взаимодействие между Център за социална рехабилитация и интеграция и дирекция „Социално подпомагане“; управление на случай; социално-педагогическо и социално-психологическо консултиране на деца и техните семейства и други.

Обучението приключва с решаване на тест от участниците.

Обменът на опит обхваща Дневния център за деца с увреждания, Центъра за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Центровете за настаняване от семеен тип за деца с и без увреждания.

Обучението се води от Росица Стойчева.

Recommended Reads