Агенция ОЗОН | Agency OZON

05 март 2020 г.

Участието на младите хора в процесите на взимане на решения в училищния и в обществения живот e важен въпрос за нормалното и ефективно управление на обществените процеси (не само в образованието), от което произтичат нови изисквания на социалните науки и на първо място на педагогическите. Новото обучение на Агенция ОЗОН с УИН 86130018 интегрирано и интердисциплинарно, по интерактивен път дава адекватни теоретични, практични и управленски подходи за по-нататъшното развитие на взаимодействието с младите хора в образователната (и не само) среда.

Съвременните изследвания показват, че участието на децата във вземането на решения се осъществява като практика само в отделни училища, а на системно равнище съществуват сериозни проблеми, свързани с това участие. Основните от тях са свързани с недостатъчната подготовка на педагогическите специалисти за ефективното подпомагане на процеса на ученическото самоуправление и участието на децата във вземане на решения. В допълнение, обучението представя добри практики от света и България, както и модели за проектиране, прилагане и мониториране на форми за детско участие.

Обучител е Офелия Кънева.

Recommended Reads