Агенция ОЗОН | Agency OZON

Супервизии

Супервизиране на екипа и ръководството на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост – Столична община

31 май 2021 г.

В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира индивидуални и групови супервизии в подкрепа на професионалния екип на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Подгумер, Столична Община. Супервизори са Иван Иванов и Офелия Кънева. Основните теми, по които се провеждат сесиите са свързани с деинституционализацията, със взаимоотношенията между колектива и ръководството на институцията, както и супервизии по случаи на потребители.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция за социално подпомагане и Агенция ОЗОН, предоставят се безплатно за екипа на социалната институция, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Recommended Reads
error: Content is protected !!