10 август 2021 г.

Поредна среща за провеждане на индивидуални и групова супервизии на персонала се проведе в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Радовец, община Тополовград. Супервизор е Светлана Николова-Петкова, част от екипа лицензирани супервизори на Агенция ОЗОН.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН и Агенция за социално подпомагане, предоставят се безплатно за екипа на институцията, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Recommended Reads